Põhikiri

 

 

 

 

EESTI PEAVALU SELTSI PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on „Eesti Peavalu Selts“ (EPS), inglise keeles Estonian Headache Society (EHS).
1.2. Eesti Peavalu Selts, edaspidi Selts, on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon. Selts tegutseb avalikes huvides ning eraõigusliku juriidilise isikuna omab pitsatit, pangaarvet, sümboolikat.
1.3. Selts juhindub oma tegevuses EV kehtivatest seadustest, õigusaktidest ja põhikirjast
1.4. Seltsi asukoht on L. Puusepa 8H, Tartu 51014, Eesti Vabariik.
1.5. Selts on asutatud tähtajatult.
1.6. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II EESMÄRGID JA ÜLESANDED

2.1. Seltsi eesmärgiks on peavalu all kannatavate isikute ning peavaludega tegelevate spetsialistide koondamine, nõustamine ja nende kaasamine avalikes huvides organisatsiooni tegevusse ning teaduslikust, hariduslikust ja kliinilisest aspektist interdistsiplinaarse meditsiini eriharu igakülgne edasiarendamine Eestis.
2.2. Seltsi ülesanneteks on:
2.2.1. esindada ja kaitsta vastavates organites peavalude all kannatavate isikute huve, koguda ja edastada vastavasisulist informatsiooni;
2.2.2. parandada peavalude all kannatavate isikute ravi- ja elukvaliteeti, teavitada elanikkonda peavalu probleemidest, nende ennetamise ja lahendamise viisidest ning igal tasemel arstiabi saamise võimalustest;
2.2.3. levitada kaasaegseid tõenduspõhiseid teadmisi peavalude all kannatavatele isikutele, peavalude probleemidega kokkupuutuvate meditsiini erialade esindajatele;
2.2.4. korraldada kongresse, konverentse, seminare, koolitusi ja avaldada publikatsioone peavaludest;
2.2.5. osaleda tervishoiu ja arstiabi korralduse täiustamisel peavaludega seotud valdkonnas, k.a. teha ettepanekuid tervishoiu ja arstiabikorralduse täiustamiseks;
2.2.6. arendada koostööd põhikirjalistel eesmärkidel Eesti ja teiste riikide ühendustega, spetsialistidega;
2.2.7. arendada peavaludega seotud teadustegevust, osaleda uurimustööde, arengukavade jms projektide töös;
2.2.8. motiveerida Seltsi tegevuse arendamisel silmapaistnud isikuid ning organisatsioone, ja võimaluse korral anda välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale;
2.2.9. viia läbi peavalu all kannatavate isikute tegevuse korraldamiseks ja vahendite hankimise eesmärgil läbi teavitusüritusi, jagada varalisi annetusi ja eraldisi, teostada tehinguid liidu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga;
2.2.10. korraldada liikmetele suunatud tervistavaid, kultuurilisi ja muid heategevuslikke üritusi.

III LIIKMED

3.1. Seltsi liikmeks võivad olla isikud, ühendused, toetajad, kes tahavad arendada ja aidata kaasa Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevale tegevusele.
3.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kirjaliku avalduse alusel.
3.3. Seltsi liikmeskond moodustub: täis-, liht-, toetaja ja auliikmetest.
3.3.1. Täisliige on meditsiinilist haridust omav isik, kelle õigused on:
3.3.1.1. osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul;
3.3.1.2. olla valitud Seltsi juhtorganite liikmeks;
3.3.1.3. saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Seltsi tegevuse kohta;
3.3.1.4. osaleda kõigil Seltsi poolt korraldatud üritustel;
3.3.1.5. kasutada Seltsi sümboolikat;
3.3.1.6. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevust puudutavates küsimustes.
3.3.2.  Täisliikme kohustused on:
3.3.2.1. järgima Seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja Seltsi juhtorganite otsuseid;
3.3.2.2. tasuma kinnitatud liikmemaksu*;
3.3.2.3. teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
3.3.2.4. kinni pidama Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ning üldistest käitumis- ja kõlblusnormidest;
3.3.2.5. täitma endale võetud kohustusi, mis on seotud osavõtuga seltsi tegevusest.
3.3.3. Lihtliige on meditsiinilist haridust mitteomav isik, kelle õigused on:
3.3.3.1. osaleda hääleõiguseta Seltsi üldkoosolekul;
3.3.3.2. saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Seltsi tegevuse kohta;
3.3.3.3. osaleda kõigil Seltsi poolt korraldatud üritustel;
3.3.3.4. kasutada Seltsi sümboolikat,
3.3.3.5. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevust puudutavates küsimustes.
3.3.4. Lihtliikme kohustused on
3.3.4.1. järgima Seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja Seltsi juhtorganite otsuseid;
3.3.4.2. tasuma kinnitatud liikmemaksu*;
3.3.4.3. teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
3.3.4.4. kinni pidama Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ning üldistest käitumis- ja kõlblusnormidest;
3.3.4.5. täitma endale võetud kohustusi, mis on seotud osavõtuga seltsi tegevusest.
3.3.5. Toetajaliikme õigused on:
3.3.5.1. määrata oma füüsilisest isiku(te)st esindaja(d), kellel on õigus osaleda hääleõiguseta Seltsi üldkoosolekul;
3.3.5.2. saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Seltsi tegevuse kohta;
3.3.5.3. osaleda kõigil Seltsi poolt korraldatud üritustel;
3.3.5.4. kasutada Seltsi sümboolikat,
3.3.5.5. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevust puudutavates küsimustes.
3.3.6.  Toetajaliikme kohustused on:
3.3.6.1. järgima Seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja Seltsi juhtorganite otsuseid;
3.3.6.2. tasuma kinnitatud liikmemaksu;
3.3.6.3. teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
3.3.7. Auliige
3.3.7.1. auliikmeks võib olla isik või juriidilise isiku puhul liikme esindaja, kes oma tegevusega on andnud olulise panuse Seltsi eesmärkide saavutamisel, eriala arengus ja tegevuses.
3.3.7.2. isik, kes ei ole Seltsi liige, kuid valiti auliikmeks, omandab auliikmeks valimisega Seltsi täisliikme õigusi;
3.3.7.3. Seltsi auliikmeks ei saa valida Seltsi juhatuse liiget ajal, mil ta kuulub Seltsi juhatuse koosseisu;
3.3.7.4. auliige valitakse vastavalt Seltsi liikme(te) või juhatuse poolt esitatud kirjalikule ettepanekule;
3.3.7.5. auliikme valimise otsustab Seltsi juhatus;
3.3.7.6. auliikme nimetusega kaasneb tunnistus, mis kinnitab Seltsi juhatuse otsust auliikme valimise kohta.
3.4. Seltsist saab välja astuda kirjaliku avalduse põhjal juhatuse otsusega.
3.5. Seltsi liikme võib välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei ole tasunud kahe aasta jooksul liikmemaksu, on eiranud või rikkunud seltsi põhikirja, on olulisel määral kahjustanud Seltsi tegevust. Liikmel on õigus osaleda sõnavõtuga oma välja arvamise arutelul. Väljaarvamine otsustatakse, kui otsuse poolt on üle poole juhatuse liikmetest (vt. p 4.8.2).

IV  STRUKTUUR JA JUHTIMINE

4.1. Seltsi kõrgemaks organiks on üldkoosolek, kus igal hääleõiguslikul liikmel on üks hääl.
4.2.  Seltsi juhtorganid on üldkoosolek, juhatus ja president.
4.3.  Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.4.  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on volitatult esindatud vähemalt üks neljandik (¼) Seltsi liikmetest.
4.5.  Juhul kui üldkoosolekul osaleb vähem kui üks neljandik liikmetest, kutsub juhatus kokku uue üldkoosoleku. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja seal arutatavatest küsimustest teatab juhatus liikmetele ette vähemalt kaks nädalat. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosoleku osalenud või esindatud liikmete arvust. V.a. Seltsi tegevuse lõpetamise otsustamiseks peavad üldkoosolekul osalema vähemalt 2/3 Seltsi liikmetest või nende esindajatest.
4.6.  Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest
4.7.  Üldkoosoleku pädevuses on:
4.7.1. muuta põhikirja, kui selle poolt on hääletanud üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende volitatud esindajatest;
4.7.2. muuta eesmärki, kui selle poolt on hääletanud vähemalt üheksa kümnendiku (9/10) liikmetest või nende esindajatest;
4.7.3. võtta vastu üldkoosoleku otsuseid, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende volitatud esindajatest;
4.7.4. valida neljaks (4) järgnevaks aastaks kuni kuus (6) juhatuse liiget ja juhatuse liikmete seast presidenti;
4.7.5. vajadusel valida neljaks (4) järgnevaks aastaks revident järelvalve teostamiseks juhatuse tegevuse ja seltsi rahaliste vahendite kasutamise üle;
4.7.6. tagasi kutsuda juhatuse liikme, presidendi või revidendi kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral ühingu tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel;
4.7.7. teostada järelevalvet Seltsi teiste organite tegevuse üle, mille täitmiseks võib määrata kuni 3 revidenti;
4.7.8. kinnitada sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse.
4.8.  Juhatuse pädevuses on:
4.8.1.  otsustada kõiki Seltsi tegevusse puutuvaid küsimusi, välja arvatud need, mis põhikirja järgi kuuluvad üldkoosoleku pädevusse;
4.8.2. olla otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ja otsuse vastuvõtmiseks on olemas nõutav juhatuse liikmete poolthäälteenamus, kusjuures häälte võrdse jaotuse korral on Seltsi presindendil otsustav hääl;
4.8.3. valida vajadusel delegaadid rahvusvahelistesse organisatsioonidesse;
4.8.4. õigus saada juhatuse liikmetele ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist;
4.8.5. korraldada Seltsi raamatupidamist;
4.8.6. pidada liikmete arvestust;
4.8.7. olla aruandekohustuslik üldkoosoleku ees, kusjuures aastaaruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
4.9. Seltsi presidendi pädevuses on:
4.9.1. kutsuda kokku ja juhatada juhatuse koosolekuid;
4.9.2. korraldada Seltsi igapäevast tööd vastavalt põhikirjale, üldkoosoleku ja juhatuse otsustele;
4.9.3. tegutseda Seltsi nimel ilma volitusteta, anda välja volitusi Seltsi esindamiseks;
4.9.4. käsutada kooskõlas põhikirjaga vara ja vahendeid, avada ja sulgeda pangakontosid;
4.9.5. määrata oma äraolekul enda asendajaks juhatuse liiget;
4.9.6. esindada Seltsi üksinda, kusjuures presidendi äraolekul esindavad Seltsi vähemalt kaks juhatuse liiget ühiselt.

V  SELTSI VARA, VAHENDID JA MAJANDUSTEGEVUS

5.1 Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.
5.2   Seltsi vara tekib:
5.2.1  sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.2.2  ühekordsetest sissemaksudest (sümpoosiumid ja teiste ürituste osavõtumaksud);
5.2.3  sihtotstarbelistest või sihtotstarvet määramata rahalistest ja muudest annetustest, laekumistest fondidest, sponsoritelt jt eraldistest;
5.2.4  pangaarve protsentidest;
5.2.5  tulust, mis saadakse põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
5.2.6  muust tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
5.2.7  Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadustega.

VI  KONTROLL JA REVIDEERIMINE

6.1 Revidendiks ei või olla Seltsi juhatuse liige ega raamatupidaja;
6.2  Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikke teavet.
6.3  Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab kinnitamiseks üldkoosolekule.

VII SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE, LÕPETAMINE

7.1  Seltsi ühinemise, jagunemise, likvideerimise, lõpetamise otsustab üldkoosolek.
7.2  Seltsi ühinemiseks, jagunemiseks, likvideerimiseks, lõpetamiseks on nõutav kaks kolmandiku (2/3) üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete poolt häälteenamus.
7.3  Seltsi tegevuse lõpetamiseks, likvideerimiseks valitakse likvideerimiskomisjon.
7.4  Seltsi tegevus lõpetatakse, likvideeritakse vastavalt kehtivatele seadustele.
7.5  Seltsi lõpetamise, likvideerimise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

*EPS igaaastane liikmemaksu suurus on 10€ (EPS juhatuse koosoleku otsus 20.05.2011.a.).

Eesti Peavalu Seltsi arveldusarve:  221052693668 (Swedbank)/ IBAN EE532200221052693668 (Swedbank).